Voorwaarden serviceabonnementen

Voorwaarden voor serviceabonnementen Otte:

- Bij een combinatie-abonnement voor een cv-ketel met een indirect gestookte luchtverwarmer geldt een reductie
  van 50% voor het tweede toestel.
- Voor alle abonnementen: Per storingsmelding wordt een basistarief (voorrijkosten) à €34,-- in rekening gebracht.
- Bedragen in prijstabel zijn per maand.
- Entreebeurt bij een voor ons onbekend toestel: € 42,00. Indien er onderdelen vervangen moeten worden, worden
  deze kosten op regiebasis gefactureerd (uurloon en materialen).
- Een voor ons onbekend toestel, is een toestel waarbij 18 maanden of langer geen onderhoud is uitgevoerd door
  Pranger-Rosier of Otte Installaties.
- Prijzen per 01-01-2017 incl. BTW, wij behouden ons het recht voor deze prijzen te indexeren aan de hand van de
  economische ontwikkelingen.
- Betaling abonnement eenmaal per jaar (vooraf).
- Betaling alle kosten via automatische incasso.
- Onderhoudsfrequentie: gemiddeld 18 maanden. De eerste onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd tussen 12 en 18
  maanden na ingangsdatum contract.
- Buiten het stookseizoen en mits een storing geen schadelijke gevolgen heeft, wordt een storingsmelding buiten
  kantoortijden de volgende dag binnen kantoortijden afgehandeld.
- Een service-abonnement wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd
  met een periode van één jaar, totdat de cv-ketel de ouderdomsgrens heeft gehaald. Voor abonnement Platina
  is deze ouderdomsgrens 7 jaar,voor Goud 10 jaar, voor Zilver is deze 15 jaar.
- Bij overschrijding van de ouderdomsgrens wordt het abonnement automatisch gewijzigd in de eerstvolgende
  abonnementsvorm.
- Ingangsdatum eerste dag opvolgende maand na dagtekening.

- Beëindiging van het onderhoudscontract dient schriftelijk te worden doorgegeven, wij hanteren hiervoor 
  een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
- Otte Installaties behoudt zich het recht voor een abonnementsvorm te weigeren in verband met de staat
  van de apparatuur.
- Abonnement Platina is alleen mogelijk indien randapparatuur van hetzelfde bouwjaar is als de ketel.
- Onder "materialen" bij de abonnementen Goud en Platina wordt verstaan: materialen binnen de toestelbehuizing.
- Onder randapparatuur wordt verstaan: expansievat, overstortventiel, inlaatcombinatie en thermostaat, allemaal
  mits goed bereikbaar en in nabijheid van de ketel. Radiatoren, kranen, ontluchters, leiding-/kanaalwerk (incl.
  appendages), vloerverwarming en rookgasafvoer vallen niet binnen het service-abonnement.

- Materiaalkosten bij storingen welke binnen contractvorm Platina en Goud vallen mogen niet meer bedragen dan
  de dagwaarde van de betreffende installatie.
- Schade door oneigenlijk gebruik, blikseminslag, bevriezing en uitval nutsvoorzieningen valt niet onder het service-
  abonnement.
- Bijvullen, ontluchten en resetten van de installatie valt niet onder het service-abonnement.
- Chemische reinigen, verwijderen van kalk en vervangen van anodes vallen niet onder het serviceabonnement.
- Service-abonnement is niet mogelijk voor ketel waar asbest in is verwerkt.
- Service-abonnement is niet mogelijk voor toestellen waarvoor onderdelen niet voorradig of binnen een redelijke
  termijn leverbaar zijn.
- Serviceabonnement is niet mogelijk voor uitzonderlijke types toestellen.
- Prijzen voor abonnement inbouwgashaarden op aanvraag

- Deze serviceabonnementen zijn van toepassing op toestellen niet groter dan 45 kW. Voor grotere toestellen
  maken wij graag een aanbieding op maat.
- In alle gevallen welke niet in deze voorwaarden zijn beschreven zijn de Algemene Voorwaarden voor Onderhouds-
  en Serviceabonnementen voor Woninginstallaties van branchedvereniging Uneto-VNI van toepassing. Indien u
  deze niet hebt ontvangen, kunt u deze hieronder in pdf-formaat downloaden.
 


Downloads