De zekerheid van kwaliteit | Otte-Installaties

De zekerheid van kwaliteit

Kwaliteit staat bij Otte Installaties hoog in het vaandel en is daarom nauw verweven in al onze bedrijfsprocessen. Onze medewerkers zijn trots op het installatievak en dragen adequaat zorg voor de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. 

Een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem borgt de kwaliteit in onze organisatie. Geen papierwinkel, maar praktische procedures, vertrouwd vastgelegd en bewaakt. Onderstaande certificaten garanderen de kwaliteit van Otte: 

ISO 9001
Dit kwaliteitsmanagement-systeem borgt dat we kritisch naar zijn naar ons zelf en dat er wordt geluisterd naar de eisen/ wensen van onze opdrachtgevers zodat het gewenste comfort wordt geleverd.

ISO 14001
Het milieumanagementsysteem is ISO 14001 gecertificeerd. In dit kader is er veel aandacht voor naleven van wet- en regelgeving. Het beleid is er op gericht om energieverbruik, afvalstromen, CO2-uitstoot en negatieve invloeden op het milieu te beperken.

BRL 6000
De BRL certificering voor gastechnische, watertechnische en elektrotechnische installaties borgt dat de installatie voldoet aan alle daarvoor geldende normen. Op die manier ontstaat een veilig en kwalitatief goed eindproduct.

SCIOS
Onderhoud en inspecties aan stookinstallaties en gasleidingen worden uitgevoerd onder de SCIOS-certificering. Hiermee worden de werkzaamheden zodanig uitgevoerd dat er aan de gestelde eisen met betrekking tot veiligheid, rendement en milieubelasting wordt voldaan.

VCA**
Veilig werken staat bij ons hoog in het vaandel. Het voorkomen van ongevallen door risico’s vroegtijdig te signaleren speelt hierbij een belangrijke rol. Met de VCA**-certificering wordt geborgd dat onze organisatie voorziet in voorwaarden om veilig te kunnen werken.

BORG
Otte is een BORG technisch beveiligingsbedrijf. Met deze certificering mogen er elektronische en bouwkundige maatregelen (beveiliging) in alle risicoklassen worden aangebracht. 
Het gaat hierbij om inbraakpreventie en –beveiliging.

BMI 2011
Wij zijn gecertificeerd om brandmeldinstallaties te ontwerpen, installeren en onderhouden onder de BMI 2011 norm. Hiermee wordt geborgd dat de installatie door deskundig personeel wordt gerealiseerd en dat er aan alle (wettelijke) eisen wordt voldaan.

F-GASSEN
Vanuit milieuwetgeving mag alleen een F-gassen gecertificeerd bedrijf zogenaamde koudemiddelen handelingen uitvoeren. Dit zijn werkzaamheden aan koelinstallaties en airconditioningapparatuur waarbij koudemiddelen worden toegepast. 

PED
Wij zijn gecertificeerd om middelgrote koelinstallaties te ontwerpen en te installeren die onder de Europese PED-richtlijn vallen. Deze certificering borgt dat er op gestructureerde wijze een technisch constructie dossier wordt opgesteld en dat er een CE-markering wordt aangebracht op de installatie.

SEI
Met een erkenning van de Stichting Erkenning Installatiebedrijven wordt aangetoond dat er voor de vakgebieden water-, elektro- en gastechniek vakmensen in dienst zijn en dat er middelen beschikbaar zijn waarmee de kwaliteit van gerealiseerde installaties kan worden gecontroleerd.

KENTEQ
Wij zijn door Kenteq erkend als leerbedrijf. Dat betekent dat we medewerkers een praktijkopleiding mogen geven en dat er plaats is voor stagiairs. Opleiding en begeleiding wordt verzorgd door ervaren en gecertificeerde medewerkers.